top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door  ROK4 by Konings BVBA. zijn gedaan of worden aangegaan.

1.2 In deze voorwaarden wordt ROK4 bvba aangeduid als ROK4, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij in het vervolg áfnemer’ wordt genoemd.

1.3 Hierbij wijst ROK4 de voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk van de hand, tenzij deze door ROK4 schriftelijk, expliciet zijn aanvaard. 

1.4 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op …….. Met ingang van die datum vervallen alle tot dan toe geldende voorwaarden. 

 

Artikel 2: Aanbiedingen 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan ROK4 mag uitgaan. 

2.2 De opgegeven prijzen gelden voor franco levering in Belgie inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk hiervan wordt afgeweken. De inhoud van folders, drukwerken etc. binden ROK4 niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. 

 

Artikel 3: Adviezen 

3.1 Door ROK4 verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. 

 

Artikel 4: Overeenkomsten 

4.1 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ROK4. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van ROK4, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst. Een door ROK4 toegezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. 

4.2 Overeenkomsten met niet bevoegde personeelsleden van ROK4 binden deze laatste niet voor zover die niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als niet bevoegd personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

4.3 ROK4 is te allen tijde bevoegd en gerechtigd de levering van producten, gevoerd onder een huismerk van ROK4, zonder opgaaf van redenen te staken. Als dan zullen soortgelijke producten, gevoerd onder een ander merk, worden geleverd, tenzij afnemer op grond van het staken van de levering binnen acht dagen na kennisgeving van het voormelde staken schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst inroept, in welk geval afnemer geen aanspraak heeft op schadevergoeding onverminderd wat gesteld is onder artikel 13. 

 

Artikel 5: Levertijd en leverplaats 

 

5.1 Levering geschiedt ter bestemde plaatse in BELGIË, tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen in een straal van max 20km van het hoofd kantoor van ROK4. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. 

5.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat ROK4 kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige producten hem tijdig zullen worden geleverd. 

5.3 Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen. ROK4 is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij afnemer ROK4 een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 

 

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

 

6.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door ROK4 niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ROK4 bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft ROK4 het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 

6.2 Daarnaast heeft ROK het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

6.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer van ROK4 liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van ROK4 aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden

6.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. 

6.5 Als ROK4 zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het al verrichte werk en de gemaakte kosten. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

 

7.1 ROK4 is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van eigen schuld van ROK4, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen ROK4 verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. De navolgende beperkingen dienen daarbij in acht te worden genomen: 

7.1.1 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, verlies van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak dan ook ontstaan. Afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 7.1.2 ROK4 is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan ter beschikking gestelde hulpmiddelen door afnemer waarmee wordt gewerkt. 

7.1.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is ROK4 niet aansprakelijk. 

7.1.4 De door ROK4 te vergoeden schade is in verhouding tot de omvang van de door de afnemer geleden schade, en zal nimmer de hoogte van het gefactureerde bedrag overtreffen. 

 

Artikel 8: Garantie 

 

8.1 ROK4 staat in voor de deugdelijke staat en samenstelling van het geleverde product op het moment van levering. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen. 

8.2 De garantie geldt voorts slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze garantie houdt in dat ROK4 te hare keuze slechts gehouden om het product te vervangen door een soortgelijk product. In het laatste geval zijn op het nieuwe product deze garantiebepalingen van toepassing. 

 

Artikel 9: Transport 

 

9.1 ROK4 is voor schade aan het product tijdens het vervoer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport via eigen vervoer, extern vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van afnemer zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan afnemer cederen. 

 

Artikel 10: Betaling 

 

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder dat afnemer gerechtigd is enige aftrek of korting toe te passen. Deze voorwaarde is enkel van toepassing bij commercieel transacties   

 

10.2 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of al geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van afnemer. 

10.3 ROK4 is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen, dan wel betaling te verlangen van een gedeelte van de overeengekomen prijs bij opdracht. 

10.4 Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op ROK4 te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.5 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen de onder artikel 10.1 genoemde termijn is ROK4 gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente op handelstransacties. 

10.6 ROK4 is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen, alle incassokosten die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Incassokosten zijn door afnemer verschuldigd, in ieder geval wanneer ROK4 zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief dat door de Belgische Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 250 . Uit het enkele feit dat ROK4 de hulp van een derde heeft ingeschakeld blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de incassokosten. Indien ROK4 het faillissement van afnemer aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en incassokosten tevens de kosten der faillissementsaanvraag verschuldigd. 

10.7 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, uitstel van betaling vraagt of zijn onder WCO is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. 

 

Artikel 11: Reclames of klachten

 

11.1 Bij aflevering dienen de geleverde zaken door de afnemer te worden gecontroleerd op geleverde aantallen en op zichtbare gebreken en dienen eventuele tekorten en zichtbare gebreken onmiddellijk na levering binnen 24 uur schriftelijk op afleveringsbon en/of vervoersdocument bij ROK4 te worden gemeld. 

11.2 Bij aflevering niet zichtbare gebreken dient de afnemer dit te vermelden 48 uur na ontdekking te melden per mail/SMS met indien mogelijk en nodig foto materiaal. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek aan de afnemer kan worden toegerekend. 

11.3 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. 

11.4 Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij ROK4 niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. 

11.5 ROK4 vermeldt indien noodzakelijk, op de producten de houdbaarheidstermijn. Indien deze is verstreken bij aflevering, dient door de afnemer uiterlijk binnen 24 uur na aflevering gereclameerd te worden bij gebreke waarvan ROK4 niet gehouden is de producten terug te nemen, dan wel tot enige schadevergoeding is gehouden onverminderd de verplichtingen van afnemer tot betaling. 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

 

12.1 Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ROK4 geleverde of nog te leveren zaken. ROK4 blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de afnemer de vorderingen van ROK4 terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. ROK4 blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden niet betaald heeft en zolang afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten

 

Artikel 13: Ontbinding 

 

13.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ROK4 richt, zal hij te allen tijde eerst afnemer schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden. 

13.2 Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf al in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 

13.3 Indien ROK4 instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van al door ROK4 verrichte prestaties en heeft ROK4 onverkort recht op betaling voor de al door hem verrichte prestaties. 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht 

 

14.1 Op alle overeenkomsten is het Belgiës recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van ROK4 tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 15-12-2 in depot genomen door de Handels Rechtbank van Tongeren(kantoor Tongeren dossier handelsregister 28032715). 

Artikel x: Leveringen aan particulieren nog te verwerken.

Particuliere verkoop moet betaald zijn alvorens levering ,behalve indien anders overeengekomen, en moet wel alleen per cash bij levering betaald worden. Bij afwezigheid wordt het levering alleen ter afhaling nog aangeboden op het hoofdkantoor van ROK4 zijnde hemelingenstraat 34 b1 3700 Tongeren, behalve indien anders afgesproken onder vergoeding voor de extra

geleverde prestatie(s)

 

BORG VOOR DE PLATEAU’S EN WEDERBRENGEN VAN DE PLATEAU’S

IN GOEDE TOESTAND, NIET BEVUILD OF BESCHIMMELD NA LANGE PERIODE VAN BERGING IN VOCHTIGE KELDER. ZONIET, DAN GEEN BORG TERUGBETALING.

bottom of page